Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

I. Definicje

 • Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 • r
 • 1.1 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 • 1.2 Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.);
 • 1.3 Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług droga elektroniczną w ramach sklepu internetowego proton-polska.pl;
 • 1.4 Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.proton-polska.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;
 • 1.5 Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 • 1.6 Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Proton Polska - Agregaty Prądotwórcze, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 • 1.7 Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. Nr 2014, poz. 827);
 • 1.8 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • 1.9 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru;

II. Postanowienia ogólne

 • 2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.proton-polska.pl;
 • 2.2 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • 2.3 Dostępny pod adresem www.proton-polska.pl sklep internetowy proton-polska.pl prowadzony jest przez Proton Polska - Agregaty Prądotwórcze, NIP PL8271065866, REGON 100427936
  Dane adresowe kontaktowe:
  Proton Polska - Agregaty Prądotwórcze, 
  ul. Olendry małe 28 
  98-200 Sieradz 
  NIP: PL8271065866
  REGON: 100427936
  Pytania dot. zamówień mogą być kierowane na adres kontakt@proton-polska.pl lub telefon: (+48) 43 307 00 00 (opłata wg. cennika właściwego operatora).
  Pytania dot. wymian, zwrotów i reklamacji mogą być kierowane na adres kontakt@proton-polska.pl lub pod numerem telefonu: (+48) 43 307 00 00 (opłata wg. cennika właściwego operatora).
 • 2.4 Niniejszy regulamin określa w szczególności
  • a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  • b. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 • 2.5 Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient i następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • a. przeglądarki internetowe opcjonalnie: Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Google Chrome, Opera, Safari.
  • b. minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768
  • c. Java Script
 • 2.6 W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu;
 • 2.7 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Proton Polska - Agregaty Prądotwórcze, prowadzący sklep proton-polska.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni;
 • 2.8 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.proton-polska.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk;
 • 2.9 Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art 71 Kodeksu Cywilnego;
 • 3.0 W przypadku zakupu agregatu prądotwórczego Klient zobowiązuje się do przestrzegania instrukcji obsługi dostarczonej wraz z agregatem oraz dokonywania wpisów czynności serwisowych określonych w instrukcji obsługi na warunkach zgodnych z kartą gwarancyjną.
 • 3.1 W przypadku nieotrzymania instrukcji obsługi, karty gwarancyjnej, certyfikatów lub karty serwisowej (np. zaginionych podczas transportu) Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania nas o tym fakcie przed uruchomieniem agregatu prądotwórczego zakupionego w naszym Sklepie.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 • 3.1 Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach;
 • 3.2 Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu;
 • 3.3 Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych gwiazdką jako obowiązkowe;
 • 3.4 Administratorem bazy danych klientów Sklepu jest Proton Polska - Agregaty Prądotwórcze, z siedzibą w Sieradzu na ul. Olendry małe 28;
 • 3.5 Zaakceptowanie regulaminu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych, w celu realizacji umowy sprzedaży oraz powierzania ich do przetwarzania innym podmiotom, z którymi administrator danych zawarł umowę, w celu dostarczenia zamówionych towarów w zakresie niezbędnym do jego realizacji;
 • 3.6 Dane osobowe klientów Sklepu są zabezpieczone zgodnie z przepisami: Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1422 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024);
 • 3.7 Przy wyrażeniu odrębnej zgody przez Kupującego podane dane osobowe mogą zostać wykorzystane, w innym celu w zakresie wskazanym w treści wyrażonej zgody;
 • 3.8 Klienci Sklepu poprzez stronę www.proton-polska.pl mają prawo do dostępu oraz poprawienia podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.), a ponadto przysługuje im prawo do kontroli przetwarzania dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do wniesienia, w przypadkach wymienionych w tej ustawie pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w przypadkach wymienionych w ustawie;
 • 3.9 Klient podczas rejestracji lub w późniejszym czasie może wyrazić zgodę poprzez zaznaczenia pola [ ] „Chcę otrzymywać e-mail newsletter” lub/i „Chcę otrzymywać SMS newsletter” na przesłanie mu informacji handlowych drogą elektroniczną, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Proton Polska - Agregaty Prądotwórcze, z siedzibą w Sieradzu na ul. Olendry małe 28, w celu realizacji marketingu bezpośredniego własnych produktów. Zgoda, o której mowa może być odwołana w dowolnym momencie;
 • 3.10 Proton Polska - Agregaty Prądotwórcze, może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
  • a. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  • b. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;
  • c. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Proton Polska - Agregaty Prądotwórcze, za zachowanie niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Proton Polska - Agregaty Prądotwórcze,;
 • 3.11 Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Proton Polska - Agregaty Prądotwórcze,.
 • 3.12 Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  • b. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  • c. niepodejmowania działań jakich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
  • d. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Proton Polska - Agregaty Prądotwórcze;
  • e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  • f. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;
  • 3.13 Zaakceptowanie regulaminu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie faktur w postaci elektronicznej wymaganej przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

IV. Procedura zawarcia umowy sprzedaży i realizacji zamówienia

 • 4.1 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.proton-polska.pl, dokonać wyboru towaru, jego marki, kolorystyki oraz rozmiaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie;
 • 4.2 Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka;
 • 4.3 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie;
 • 4.4 Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  • a. przedmiotu zamówienia,
  • b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów oraz kosztów dostawy,
  • c. wybranej metody płatności,
  • d. wybranego sposobu dostawy,
  • e. czasu dostawy
 • 4.5 W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam, do zapłaty”;
 • 4.6 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Proton Polska - Agregaty Prądotwórcze, Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu;
 • 4.7 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 • 4.8 Promocje nie łączą się ze sobą. W jednym zamówieniu możliwe jest użycie jednego kodu rabatowego.
 • 4.9 Proton Polska - Agregaty Prądotwórcze, prowadzący sklep proton-polska.pl zastrzega sobie możliwość anulowania lub przedłużenia terminu dostawy na produkty zamówione w "Przedsprzedaży".
 • 5.0 Zakup jest równoznaczny z akceptacją wykorzystania wyrażonej przez Klienta opinii/recenzji a pozyskanej drogą mailową, telefoniczną lub inną w celach marketingowych.

V. Nabycie towaru w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na terenie UE dla podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych

 • 5.1 Kiedy czynność/transakcja jest uznawana za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów? Czynność jest uznawana za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, gdy gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
  • a. towar zostanie wywieziony z terytorium kraju, rozumianego jako terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz następuje w celu wykonania czynności określonych w art. 7 ustawy VAT na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium Polski;
  • b. transakcja została wykonana na rzecz kontrahenta, który jest podatnikiem VAT zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium UE;
 • 5.2 Kto jest kontrahentem wewnątrzwspólnotowych transakcji?
  Kontrahentem jest podatnikiem VAT zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium UE (tj. posiada ważny numer VAT UE) lub jest osobą prawną lub fizyczną niebędącą podatnikiem VAT, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium UE (tj. posiada ważny numer VAT UE);
 • 5.3 W celu dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru w naszym sklepie prosimy o zaznaczenie w danych zamawiającego "Firma", wybrać docelowy kraj dostawy oraz zaznaczyć opcje "Jestem podatnikiem VAT EU. Zamawiam bez VAT i zobowiązuję się go rozliczyć na terenie swojego kraju".
  Po pozytywnej weryfikacji danych kontrahenta w tym numeru VAT UE wystawimy Państwu zgodnie z przepisami fakturę ze stawką 0 VAT;

VI. Dostawa

 • 6.1 Dostawa Towarów odbywa się krajów wymienionych na stronie kliknij pod adres wskazany przez klienta w trakcie składania zamówienia;
 • 6.2 Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, firmy kurierskiej FEDEX, firmy kurierskiej DPD, Poczty Polskiej, Pocztexu oraz operatora logistycznego "Paczkomaty InPost", tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty dostawy szczegółowo rozpisane są na stronie kliknij. Poza granice Polski dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL;
 • 6.3 Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 4 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Dostawa przesyłek zagranicznych wynosi od 7 do 10 dni roboczych;
 • 6.4 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu proton-polska.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail faktury elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy VAT.

VII. Ceny i metody płatności

 • 7.1 Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki;
 • 7.2 Klient na możliwość uiszczenia ceny:
  • a. przelewem na numer konta bankowego: BZWBK: nr rachunku: 38 1090 2705 0000 0001 1689 5710 SWIFT: WBKPPLPP
  • b. płatnością w systemie IdoPay, PayU, Paypal
  • c. płatnością w systemie E-Raty Santander, LeaseLink, Raty Credit Agricole
  • d. zapłata kartą płatniczą Pol Card, Visa Mastercard. Karta kredytowa zostaje obciążona następnego dnia po złożeniu zamówienia.
 • 7.3 Zamówienia z opcją płatności za pobraniem (gotówką przy odbiorze) są możliwe do złożenia tylko do kwoty maksymalnie 10000 zł. Zamówienia na kwoty przekraczające próg 10000 zł są realizowane tylko z opcją przedpłaty.

VIII. Prawo do odstąpienia od umowy

 • Dokonujący zakupu Towaru Klient który zawarł umowę na odległość może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn składając oświadczenie na piśmie w terminie do czternastu (14) dni od dnia wydania Towaru, lub jego ostatniej części.
  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
  Proton-Polska.pl
  Proton Polska - Agregaty Prądotwórcze,
  ul. Olendry małe 28 
  98-200 Sieradz
  Tel: 785 455 974 
  (pn-pt,9-17)
  kontakt@proton-polska.pl
 • W przypadku zakupu agregatu prądotwórczego, aby odstąpienie od umowy było zasadne agregat nie może być eksploatowany przez Klienta chyba, że uzgodniono z Klientem inne warunki drogą mailową lub pisemną.

Skutki odstąpienia od umowy

 • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: Proton Polska - Agregaty Prądotwórcze, ul. Olendry małe 28, 98-200 Sieradz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Mogą Państwo skorzystać z jednej z oferowanych przez nas form zwrotu, przesyłki kurierskiej, odbieranej bezpośrednio z podanego przez Państwa adresu lub nadanie zwrotu poprzez usługę paczkomatów InPost. Za skorzystanie z jednej z tych opcji zwrotu zostanie pobrana opłata w wysokości 9zł (koszt przesyłki + stała opłata manipulacyjna). O tę wartość zostanie pomniejszona kwota, którą przelejemy Państwu za zwrócone produkty. Szczegóły oraz instrukcje nadania znajdziecie Państwo na stronie zwrot towaru. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło po wystawieniu faktury elektronicznej nabywca otrzyma fakturę elektroniczną korygującą na co wyraża zgodę.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów oraz Gwarancja

 • 9.1 Proton Polska - Agregaty Prądotwórcze, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, rękojmia zostaje wyłączona dla Klientów będących przedsiębiorcą;
 • 9.2 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: kontakt@proton-polska.pl. Proton Polska - Agregaty Prądotwórcze, zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona;
 • 9.3 Proton Polska - Agregaty Prądotwórcze, nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej;
 • 9.4 Jeżeli uznanie reklamacji nastąpiło po wystawieniu faktury elektronicznej nabywca otrzyma fakturę elektroniczną korygującą na co wyraża zgodę.
 • 9.5 Czas gwarancji na podzespoły oraz produkty inne niż agregaty prądotwórcze wynosi 12 miesięcy.
 • 9.6 Czas udzielonej gwarancji na wykonane usługi serwisowe pogwarancyjne - wynosi 30 dni kalendarzowych.
 • 9.7 Formularz reklamacyjny znajduje się tutaj: https://proton-polska.pl/zgloszenie-serwisowe

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

 • 10.1 Proton Polska - Agregaty Prądotwórcze, podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów;
 • 10.2 Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Proton Polska - Agregaty Prądotwórcze, o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego;
 • 10.3 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Proton Polska - Agregaty Prądotwórcze, Olendry małe 28, 98-200 Sieradz, mailowo pod adres: kontakt@proton-polska.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego;
 • 10.4 W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu;
 • 10.5 Proton Polska - Agregaty Prądotwórcze, zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona;

XI. Postanowienia końcowe

 • 11.1 Proton Polska - Agregaty Prądotwórcze, jest właścicielem wszystkich zdjęć produktowych, grafik, logotypów oraz posiada do nich pełne prawa autorskie. Proton Polska - Agregaty Prądotwórcze,. posiada również odpowiednie licencje do używania zdjęć wykorzystanych do tworzenia bannerów reklamowych. Ich kopiowanie, przerabianie, udostępnianie i publikowanie oraz wykorzystywanie w celach sprzedażowych jest zabronione i grozi sankcjami karnymi. Proton Polska - Agregaty Prądotwórcze, nie zezwala na ich używanie, rozpowszechnianie i dystrybuowanie bez wiedzy i zgody pisemnej pod rygorem roszczeń z tytułu łamania praw autorskich i dopuszczania się kradzieży własności intelektualnej;
 • 11.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Proton Polska - Agregaty Prądotwórcze, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego
 • 11.3 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Proton Polska - Agregaty Prądotwórcze, prowadzącym sklep internetowy a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwemu ze względu na siedzibę Proton Polska - Agregaty Prądotwórcze,;
 • 11.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniach usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego;
pixel